Agroforestry, 1 år

Agroforestry, på svenska skogsjordbruk, är ett hållbart odlingssystem som kombinerar träd med odling av jordbruksgrödor eller djurproduktion, även skogsträdgårdsodling faller in här. Det är fortfarande ganska ovanligt i Sverige men intresset har ökat de senaste åren. Metoden syftar till att skapa ett hållbart och ekologiskt balanserat jordbrukssystem. Några av fördelarna är ökad produktivitet, markförbättring, bevarande av biologisk mångfald och klimatanpassning.

Träd

Vi är utbildade i beskärning samt trädfällning, både från mark och klättrande. Detta ger oss en bred kompetens, från beskärning av fruktträd och andra förekommande träd i trädgården, stadsmiljö och parker till fällning av svåra träd och tillvaratagande av vindfällda träd.

Motorsågskort A, B och C
Beskärning, grund
Beskärning och trädvård
Riskbedömning farliga träd
CPT A och B – Grundkurs i trädklättring samt certifiering i trädklättring, sektionsfällning, firning inkl. räddning.

Invasiva växter

England har många års erfarenhet av yrkesmässig bekämpning av parkslide och vi har därför valt att utbilda oss där, via PCA, en av deras ledande organisationer för fastighetsförvaltning där även kontroll av invasiva växter ingår. PCA’s riktlinjer ligger till grund för Englands hantering av invasiva växter. Utbildningarna har haft fokus på allt från parkslidens biologi och bekämpning till inventering, riskbedömning och bekämpningsplaner.
Jonas är utbildad och har certifikat för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel i Sverige.

Japanese Knotweed technician training

Japanese knotweed technician training är en kurs i kontroll och bekämpning av Parkslide. Kursen går bland annat igenom växtens biologi, hur den sprider sig, olika bekämpningsmetoder och deras styrkor och utmaningar samt hantering av avfall.

Online surveyors training: Management of Japanese Knotweed

Online Surveyor traning: Management of japanese knotweed är en fördjupande kurs där fokus ligger på besiktning av Parkslide, val av behandlingsmetod och de risker som kan förekomma vid bekämpning av Parkslide.


Grundkurs för användning av Växtskyddsmedel

Jonas har genom utbildning via Länsstyrelsen licens för användning av växtskyddsmedel. Utbildningen ger kunskap om de lagar och regler som gäller kring användning och hantering av växtskyddsmedel samt dess påverkan på miljö och hälsa. Utbildningen är generell för växtskyddsmedel och går ej igenom bekämpning av specifika växter.


Safe and sustainable use of herbicides

Safe and sustainable use och herbicides är en repeditionskurs av den engelska motsvarigheten till Grundkurs för användning av växtskyddsmedel. Kursen går även igenom själva bekämpningen av Parkslide och andra invasiva växter och är till skillnad mot för den Svenska motsvarigheten inte inriktad på lantbruk.